Plant Protection Problems in Cotton Production in Aydın Province, Türkiye

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24925/turjaf.v12i5.795-802.6486

Keywords:

Plant protection, Survey, Cotton, Aydın

Abstract

The survey with cotton producers was conducted in Koçarlı district of Aydın in 2023 by meeting with 50 farmers one-on-one. The survey consists of a total of 34 questions, 17 of which are related to weeds and plant protection problems. According to the findings of the study; All producers are men and 32% are primary school graduates. When we look at the data regarding plant protection problems in cotton in the study; As weeds, it was observed that the most common weeds were Canary-Sorghum halepense (41%), Dog grape-Solanum nigrum, and the least problematic were Gluegrass-Setaria verticillata (4%) and broomrape-Descurainia sophia (2%). Farmers stated that two-spotted red spider (Tetranchus urticae) (38%) and aphid (28%) were the most common pests and that they were problems. At the end of the study, it was determined that farmers did not have enough information about plant protection problems, consult the necessary authorities regarding these issues, and take the necessary precautions during or after pesticide use and application.

References

Adalıoğlu, H.A., Akkuş, İ.C., Abay, C. & Örmeci Kart, M.Ç. (2017). Aydın ili Söke ilçesinde pamuk üreticilerinin tohum tercihlerini etkileyen faktörler. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi. https://doi.org/10.7161/omuanajas.320537.

Akar, Ö. & Tiryaki O. (2018). Antalya İli’nde üreticilerin pestisit kullanımı konusunda bilgi düzeyi ve duyarlılıklarının araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. ISSN 1304-9984.

Aydın Eryılmaz, G.,& Kılıç, O. (2019). Çevre koruma amaçlı tarımsal eğitimlerin çiftçi davranışlarına etkisi: Samsun ili Bafra ilçesi örneği. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi. https://doi.org/10.19159/tutad.622048.

Anononim 2015. Ülkemizde Zirai Mücadele Girdilerinin Değerlendirilmesi. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü. Zirai Mücadele Araştırma Enstitü Müdürlüğü. 86 s.

Anonim (2022). Better-Cotton-2020-Impact-Report.pdf (bettercotton.org). (Alıntılama tarihi:23.09.2022).

Bayhan, E., Uygur, N. & Bayram, Y. (2015). GAP Bölgesi pamuk alanlarındaki bitki koruma sorunlarının belirlenmesi. Türkiye Entomoloji Bülteni. https://doi.org/10.16969/teb.92735

Başal, H. (2016). Türkiye’de pamuk tarımı. Türktob Dergisi.21; 6-11.

Birişik, N., Aslan, R., Karaat, F.E. & Tohumcu, E. (2020). Adıyaman ili çiftçilerinin sosyal, ekonomik ve organik tarım eğilimlerinin belirlenmesi. ADYÜTAYAM, https://dergipark.org.tr/tr/pub/ adyutayam/issue/61050/906442

Bozkurt, M. & Aybek, A. (2016). Şanlıurfa ili harran ovasının tarımsal yapı ve mekanizasyon özellikleri. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksudobil/issue/25008/264061

Darı, İ. (2020). Şanlıurfa İli Viranşehir İlçesinde pamuk tarımının önemi ve pamuk maliyetinin analizi, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.

Demirkan, H. & Uysal, F. (2011). Menemen (İzmir) pamuk üreticilerine yönelik (bitki koruma açısından) bir anket çalışması. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, https://dergipark.org.tr/tr/pub/zfdergi/issue/5102/69663

Güncan, A. (2006). Yabancı ot mücadelesi. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları ISBN: 975-448-178-4.

Güvercin, R.Ş. & Sunulu S. (2010). Bazı pamuk (Gossypium hirsutum L.x Gossypium barbadense L.) melezlerinin lif özelliklerinde heterosis ve korelasyon katsayıları. YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi. https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyutbd/issue/21983/236036

Kaya Altop, E. (2012). Çeltik ekim alanlarında sorun olan Cyperus difformis L. (Kız Otu)'in genetik çeşitliliğinin ve als grubu herbisitlere dayanıklılığının moleküler ve bioassay yöntemlerle belirlenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, 166 s.

Kılıç, B., Uzundumlu, A.S. & Tozlu G. (2018). Fındık üretiminde kimyasal ilaç kullanımının çevresel duyarlılık yönünden incelenmesi: Giresun ili örneği. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, https://doi.org/10.30910/turkjans.471171

Keskinkılıç, K. (2014). Türkiye pamuk durumundaki gelişmeler (itb.org.tr). Temmuz: 1-43, s.3.

Memiş, S. & Özpınar, A. (2020). Manisa ili pamuk alanlarında Helicoverpa armigera Hübner (Lepidoptera; Noctuidae)’nın bazı biyolojik özelliklerinin belirlenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. https://doi.org/10.33462/jotaf.688450

Memiş, S. & Özpınar, A. (2021). Manisa ili pamuk üreticilerinin bitki koruma problemleri. Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences. https://doi.org/10.28979/jarnas.890313

Nacak, P.İ. (2004). Türkiye pamuk dış ticaretinin yapısı ve bunu etkileyen faktörler üzerine bir araştırma. İzmir Ticaret Borsası Yayınları, İzmir

Önen C., Avcı, S. & Güneş, G. (2016). Çiftçilerin tarım ilaçlamasında kullandığı koruyucu sağlık önlemleri. Turkish Journal of Public Health, https://doi.org/10.20518/thsd.83283.

Ölçülü, M. & Atakan, E. (2013). Thysanoptera species infesting the flowers of citrus in the eastern Mediterranean region of Turkey. Book of Abstract, IOBC WPRS Working Group Meeting on Integrated Control in Citrus Fruit Crops, 7-9 May 2013, Adana, Turkey p 28. https://iobc-wprs.org/product/iobc-wprs-bulletin-vol-95-2013/

Pala, F. & Mennan, H. (2018). Diyarbakır İli pamuk ekim alanlarında sorun olan yabancı otlar ve uygulanan kontrol yöntemlerinin araştırılması. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. https://doi.org/10.20289/zfdergi.330081.

Şimşek, A., Dinler, H. & Duru, S. (2020). Uşak ili sert çekirdekli meyve üreticilerinin fitopatolojik sorunlara yaklaşımlarının belirlenmesi. International Journal of Life Sciences and Biotechnology, https://doi.org/10.38001/ijlsb.703382.

Şin, B. (2021). Amasya, Çorum, Tokat ve Yozgat İllerinde buğday alanlarında bulunan yabani hardal (Sinapis arvensis L.)'ın Tribenuron - methyl'e Karşı dayanıklılığının araştırılması. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, 199 s.

Şengül M. & Onur, E. (1996). Adana ili Yüreğir Ovası’nda turunçgil üretiminde tarımsal savaş ilaçları kullanımı ve ekonomik analizi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.

Temel, N., Yarpuzlu, F., Tüfekli, M., Tireng Karut, Ş., Portakaldalı, M. & Seçer, A. (2017). Sürdürülebilir tarımda biyolojik mücadelenin yeri konusunda çiftçilerin bilgi düzeyinin belirlenmesi. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, https://dergipark.org.tr/tr/pub/tbmd/issue/35750/399617

Tiryaki, O., Canhilal, R. & Horuz, S. (2010). Tarım ilaçları kullanımı ve riskleri. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, https://dergipark.org.tr/tr/pub/erciyesfen/issue/25574/269775.

Torun, H. (2017). Osmaniye İli'nde Ekim Nöbetinin Kısır Yabani Yulafta (Avena sterilis L.) Oluşmuş Herbisit Direncine Etkisinin Araştırılması ve Haritalaması. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, 225 s.

Torun, H. (2022). Çiftçilerin yabancı otlar ve herbisitler hakkında bilinç düzeylerinin belirlenmesi: Mersin İli Örneği Turkish Journal of Weed Science. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjws/issue/71156/1080357

Üremiş, I., Karaat, O., Canıhoş, E., Kütük, H., Emekçi, U., Çetin, V., Aytaş, M. & Kadıoğlu, I. (1996). Çukurova bölgesinde zirai mücadele ilaç kullanımının değerlendirilmesi. II. Ulusal Zirai Mücadele İlaçları Sempozyumu, 18-20 Kasım 1996, Ankara

Yeşilayer, A, Erdal, G., Erdal, H. & Özülkü, Ş. (2016). Tokat İli Zile İlçesinde ayçiçeği yetiştiriciliğinde bitki koruma sorunları ve üreticilerin bilinç düzeyi. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi. https://dergipark.org.tr/tr/pub/gbad/issue/29709/319654.

Yeşilayer, A., Gözener, B. & Yıldızbakan, R. (2022). Mersin İli Tarsus İlçesinde mısır üretiminde görülen bitki koruma sorunlarının belirlenmesi. Gaziosmanpasa Journal of Scientific Research. https://dergipark.org.tr/tr/pub/gbad/issue/73117/1189296.

Yücel, A., Çıkman, E. & Yücel M. (1995). Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) uygulamaya konulmadan önce Harran Ovasında çiftçinin tarımsal mücadeleye bakış. 76 GAP Bölgesi Bitki Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 27-29 Nisan 1995, Şanlıurfa s: 53-65.

Webster, J.P.G. & Bowles, R.G. (1996). Estimating the economic costs and benefits of pesticides use in apples. Brighton Crop Protection Conference, Pests and Diseases, British Crop Protection Council, 1996, Number: 325-330, Brighton, UK.

Downloads

Published

23.05.2024

How to Cite

Yeşilayer, A., Gözener, B., & Ünal, C. (2024). Plant Protection Problems in Cotton Production in Aydın Province, Türkiye. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 12(5), 795–802. https://doi.org/10.24925/turjaf.v12i5.795-802.6486

Issue

Section

Research Paper