International Migration, Xenophobia and Migrant Employment in Rural Areas: Konya Example

Uluslararası Göçler, Zenofobi ve Kırsal Alanlarda Yabancı İstihdamına Bakış Açısı: Konya Örneği

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24925/turjaf.v12i6.948-954.6706

Keywords:

Xenophobia, Agriculture, Agricultural labor, Employment, Foreign labor

Abstract

This study examines the problems arising from that the agricultural sector has become a significant employment area for migrant labor due to migrant migration. The presence of migrant labor in the agricultural sector has increased because of the cost advantages provided by agricultural operators of cheap labor supply despite informal working conditions. Migrant labor has crucial contributions to the sustainability of production activities, especially in the agricultural sector, where the local labor does not want to be employed. However, the perspective of local people toward migrants differs over time, especially due to different social and cultural characteristics. Since these differences are more noticeable in small settlements, such as rural areas people who are migrant to society or national identity become unwanted in the living spaces of local people over course of time, this study aimed to determine the perspective toward migrant labor and to evaluate the impact of this situation on the sustainability of production. In line with the results obtained, policy recommendations were made for the integration of migrant labor and the planning of agricultural activities.

References

Adelson, J. L., & McCoach, D.B. (2010). Measuring the mathematical attitudes of elementary students: The effects of a 4-point or 5-point Likert-type scale. Educational And Psychological Measurement, 70(5), 796-807. https://doi.org/10.1177/0013164410366694

Anonym, 2004. Konya Tarım Master Planı. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Konya Tarım İl Müdürlüğü, Konya.

Asia-Pacific NGO Meeting for the World Conference. 2001. Declaration on Racism, Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance Against Migrants and Trafficked Persons. Asia-Pacific NGO Meeting for the World Conference Against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance. Teheran, Iran.

Assida, O. M. A. (2016). The economic and social impacts of forced migration: a case study of Syrian and Iraqi forced migrants in Samsun [Unpublished Master dissertation]. Ondokuz Mayıs University.

Aydın, D. Z. (2019). Yetişkinlerde zenofobi, empati düzeyi ve Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine dahil edilmelerine ilişkin algılar (Publication No. 546588) [Master dissertation, İstanbul University].

Bayramoğlu, Z., & Bozdemir, M. (2019). Dış göçlerin mevsimlik tarım işçiliği üzerine etkilerinin değerlendirilmesi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(2), 1164-1176. https://doi.org/10.21597/jist.472631

Bozdağ, F., & Kocatürk, M. (2017). Zenofobi ölçeği’nin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(52), 615-620. http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2017.1921

Bozdemir, M., Bayramoğlu, Z., Arısoy, H., & Oğuz, C. (2021). Tarım sektöründe işletme tipolojilerine göre mevsimlik işgücü etkinlik düzeyinin belirlenmesi. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu, Online, 1576-1591.

Bozdemir, M., Gülçubuk, B., & Bayramoğlu, Z. (2019). Tarımda göçmen-mülteci ġstihdamı ve kırsalda emek temelli çatıģma örüntüleri. International Science and Academic Congress, 2, 309-317, 19-20 Nisan 2019, Konya.

Canettı-Nısım, D., & Pedahzur, A. (2003). Contributory factors to political xenophobia in a multi-cultural society: the case of Israel. International Journal of Intercultural Relations, 27(3), 307-333. https://doi.org/10.1016/S0147-1767(03)00014-2

Ceki Hazan, J. (2016). Geçmişten geleceğe zorunlu göç: mülteciler ve ülke içinde yerinden edilmiş kişiler. In S. G. Ihlamur Öner & N. A. Şirin Öner (Eds.), Küreselleşme Çağında Göç (pp. 183-197). İletişim Yayınları.

Çelik, Y., Bayramoğlu, Z., Gündüz, O., & Karakayacı, Z., 2015. Konya İlinde farklı işletme tipleri ve agro-ekolojik bölgelere göre çiftçilerin sosyal güvenlik durumu. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 2(1): 60-68.

Dedeoğlu,, S. (2016). Türkiye’de mevsimlik tarımsal üretimde yabancı göçmen işçiler mevcut durum raporu. Yoksulluk Nöbetinden Yoksulluk Rekabetine. Mevsimlik Tarım Göçü Programı, Ankara.

Döner, H. (2016). Suriyeli göçmenlerle yaşanan sorunlar üzerine sosyolojik bir araştırma: Hatay ili örneği [Unpublished Master dissertation]. Fırat University.

Düzkaya, H. (2016). Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların entegrasyonu ve istihdam politikaları [Unpublished Master dissertation]. Gazi University.

Ercoşkun, B. (2015). Suriyeli mültecilerin Türkiye’ye sosyokültürel ve sosyoekonomik etkileri [Unpublished Master dissertation]. İstanbul Yeni Yüzyıl University.

Gündüz, C. (2019). Sağlık çalışanlarının zenofobi (yabancı düşmanlığı) tutumları ile empatik eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Kızıltepe devlet hastanesi örneği [Master dissertation]. Ankara University.

Gürcüoğlu, O. (2015). An analysis of Hatay Arab Alevis’ accounts of their relations with Syrian refugees in Hatay after Syrian crisis in 2012 [Unpublished Master dissertation]. Middle East University.

Haque, A. E. (2015). Construction and validation of a new measure of xenophobia. https://audreyhaque.files.wordpress.com/2015/07/construction-and-validation-of-a-new-measure-of-xenophobia.pdf.

Hennebry, J., & Hari, K. C. (2020). COVID-19 and the transformation of migration and mobility globally. International Organization for Migration (IOM), Geneva.

Hiçdurmaz, Z. (2023). Göçmenlerin ötekileştirilmesinde kolektif bir duygu olarak zenofobi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 75, 373-384. https://doi.org/10.51290/dpusbe.1198894

Hopenhayn, M. (2001). Discriminación étnico-racial y xenofobia en América Latina y el Caribe. Serie Políticas Sociales.

International Labour Organization (ILO) (2022, November 10). ILO küresel yabancı göçmen işçi tahminleri, sonuçlar ve metodoloji. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-ankara/documents/genericdocument/wcms_811865.pdf

International Organization for Migration (IOM) (2021). The world migration report 2022, M. McAuliffe, & A. Triandafyllidou (Eds.), Geneva.

Kaldık, B. (2021). Uluslararası göç bağlamında sığınmacılara yönelik yabancı düşmanlığının incelenmesi: Türkiye’de zenofobi üzerine bir uygulama. Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5, 69-96. https://doi.org/10.33399/biibfad.1029321

Karasu, M. A. (2016). Şanlıurfa’da yaşayan Suriyeli sığınmacıların kentle uyum sorunu. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(3), 995-1014.

Kökel, Z., & Odabaşı, F. (2017). Uluslararası göç, iltica ve zenofobi. Toplum Bilimleri Dergisi, 11(21), 237-259.

Landau, L. B., Ramjathan-Keogh, K., & Singh, G. (2005). Xenophobia in south Africa and problems related to it. Forced Migration Working Paper Series:13, Forced Migration Studies Programme, University of the Witwatersrand.

Laura, B. M., Ortega, D. S., Miro, M., Angel, M., Hidalgo, R., & Sofia, M. (2019). Discursos de odio: una epidemia que se propaga en la red. Estado de la cuestión sobre el racismo y la xenofobia en las redes sociales. Mediaciones Sociales, 18(2019), 25-42. http://dx.doi.org/10.5209/MESO.64527

Lesetedi, G. N., & Modie-Moroka, T. (2007). Reverse xenophobia: immigrants attitudes towards citizens in Botswana. In African Migrations Workshop: Understanding Migration Dynamics in the Continent, Centre for Migration Studies, University of Ghana, LegonAccra, Ghana.

Lopez, R.A.H. & Gomez, I.F.P. (2020). De la xenofobia a la solidaridad: etnografías fronterizas de la caravana migrante. Frontera Norte, 32(18), 1-23. https://doi.org/10.33679/rfn.v1i1.2024

Moore, S. (2020). Does migration affect agriculture production? https://www.azolifesciences.com/article/Does-Migration-Affect-Agriculture production.aspx#:~:text=It%20can%20alter%20the%20level,the%20pressure%20off%20food%20production.

Özkan, R., & Bindak, R. (2021). Likert tipi ölçeklerde katilim düzeyi sayisindaki değişikliğin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Nicel Bilimler Dergisi, 3(2), 150-172. https://doi.org/10.51541/nicel.1028839

Özmete, E., Yıldırım, H., & Duru S. (2018). Yabancı düşmanlığı (zenofobi) ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 40(2), 191-209.

Öztürk, M., 2020. Gençlerin Suriyelilere Yönelik Yabancı Düşmanlığına (Zenofobi) Etki Eden Sosyodemografik Faktörler, Turkish Studies -Social, 15(1): 559-576. https://doi.org/10.21560/spcd.v18i39974.451063

Padır, M. A. (2019). Examining xenophobia in Syrian refugees’ context: the roles of perceived threats and social context [Unpublished Master dissertation]. Middle East University.

Palacios, I., & Pedro, S. (2005). Moroccan immigrants in the Andalusian agricultural sector. Universidad Autônoma de Baja California, Repositorio Institucional, 6(12), 9-38.

Şahin, K. (2022). Kayseri ilinde mevsimlik tarım işçilerinin ekonomik ve sosyal sorunları. Journal of Agriculture, 5(2), 57-63. https://doi.org/10.46876/ja.1127908

Şengül, F. N. (2022). Türkiye’de yaşayan göçmenlere yönelik tutumlar: üniversite öğrencileri örneği. Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, 5(2), 120-140. https://doi.org/10.38004/sobad.1145410

Stavenhagen, R., & Salines, S. N. (1994). Racismo y xenofobia en tiempos de la globalización. Estudios Sociológicos, 12(34), 9-16.

Toksöz, G. (2008). Enformel işgücü piyasaları ve göçmen işçilere talep: karşılaştırmalı perspektiften Türkiye’nin durumu. Türkiye İşçi Sınıfı ve Emek Hareketi Küreselleşiyor mu?, SAV.

Toksöz, G., Erdoğdu, S. & Kaşka, S. (2012). Türkiye’ye düzensiz emek göçü ve göçmenlerin işgücü piyasasındaki durumları. Göç Yönetimi Genel Politika Çerçevesinin Düzenlenmesi ve Uygulanması Hususunda Türkiye’nin Çabalarının Desteklenmesi Projesi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TURKSTAT) (2023, January 12). Uluslararası Göç İstatistikleri, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Uluslararasi-Goc-Istatistikleri-2019-33709

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TISK) (2020). Göçmenlerin iş gücü piyasasına uyum raporu.

United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN-DESA) (2021, January 20). https://www.un.org/development/desa/pd/data-landing-page

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (2015, August 12). Protection from xenophobıa. https://www.unhcr.org/research/evalreports/55cb153f9/protection-xenophobia-evaluationunhcrs-regional-office-southern-africas.html

United Nations International Organization for Migration (IOM) (2020, April 20). Understanding the migration & mobility implications of COVID-19. https://www.iom.int/covid-19-analytical-snapshots

Van Der Veer, K., Ommundsen, R., Yakushko, O., Hıgler, L., Woelders, S., & Hagen, K. A. (2013). Psychometrically and qualitatively validating a cross-national cumulative measure of fear-based xenophobia. Quality & Quantity, 47(3), 1429-1444. https://doi.org/10.1007/s11135-011-9599-6

Yamane, T. (1967). Statistics: An Introductory Analysis (2nd ed.). Harper and Row.

Downloads

Published

10.06.2024

How to Cite

Bozdemir Akçil, M., & Bayramoğlu, Z. (2024). International Migration, Xenophobia and Migrant Employment in Rural Areas: Konya Example: Uluslararası Göçler, Zenofobi ve Kırsal Alanlarda Yabancı İstihdamına Bakış Açısı: Konya Örneği. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 12(6), 948–954. https://doi.org/10.24925/turjaf.v12i6.948-954.6706

Issue

Section

Research Paper

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>