Effects of Land Consolidation on Rural Development and Sustainability

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24925/turjaf.v11i9.1756-1767.6086

Keywords:

Land consolidation, Rural development, Sustainability

Abstract

Although the term land consolidation was first used in Germany in the fourteenth century, it was not until the eighteenth and nineteenth centuries that it was put into practice to challenge land fragmentation. The purpose, scope and function of land consolidation, which had been traditionally implemented to deal with land fragmentation, has expanded over time. Modern implementation forms have spread to a wider range of areas such as agri-environment, rural landscape and village regeneration. This study evaluates the effects of land consolidation on rural development and sustainability considering its evolution in the historical process and the differentiation of its purpose, scope and functions. The purposes of consolidation practices have turned into rural development tools over time and have become a means to provide practices and fundamental services for fulfilling the measures to ensure rural development and sustainability.

References

Acar Ö, Bengin E. 2018. Yozgat (Baştürk Köyü) Arazi Toplulaştırma Projesinin Bölgesel Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi. https://www.researchgate.net/publication/335619365.

Aksoy S. 1984. Tarım Hukuku. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 907, Ders Kitabı: 254, Ankara.

Aksöz İ. 1969. Türkiye’de Arazi Toplulaştırmasının Önemi. Topraksu Dergisi, Sayı: 29, s. 13-15.

Aydın Eryılmaz G, Kılıç O. 2018. Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları. KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi, 21(4):624-631. DOI:10.18016/ ksudobil. 345137

Başıbüyük Adem 2004. Coğrafi Açıdan Türkiye’de Kırsal Kalkınma Sorunu. Doğu Coğrafya Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 12, 2004, ss. 43-66.

Beşen T, Olhan E. 2021. Tarımsal Çevre Göstergelerinin AB, OECD ve FAO Kapsamında Değerlendirilmesi. BAHÇE 50(1): 71-86 (2021), ISSN 1300-8943.

Boyraz Z, Üstündağ Ö. 2008. Kırsal Alanlarda Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Önemi. e-Journal of New World Sciences Academy, 3(3):563-578.

Demetriou D. 2014. Land Consolidation. The Development of an İntelligent SDSS for Land Consolidation. https://www.researchgate.net/publication/299679043, DOI: 10.1007/978-3-319-02347-2_3

Ekinci K, Sayılı M. 2010. Tarım Arazilerinin Parçalanmasını Önlemeye Yönelik Mevzuat Üzerine Bir İnceleme. GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 27 (2): 121-129.

Yücel Engindeniz D. 2012. Türkiye’de Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Kırsal Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi. 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 5-7 Eylül 2012 Konya.

Essadiki M. 2002. New Method for Land Reallocation by Using a Geographic Information System. FIG XXII International Congress, Washington D.C. USA, April, 19-26.

FAO 2003. The design of land consolidation pilot projects in Central and Eastern Europe. FAO, Rome.

FAO 2008. Opportunities to Mainstream Land Consolidation in Rural Development Programmes of the European Union, FAO-Land Tenure Policy Series, Rome.

FAO 2018. Yasalarda Kadınların Toprak Haklarının Hayata Geçirilmesi-Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Göstergesi 5.a.2’ye İlişkin Raporlama için Bir Klavuz, Roma. FAO.

Fernández IS. 2008. Land consolidation in Norway A study of a multifunctional system. Universidad de Santıago de Compostela Escuela Politécnica Superior. Lugo, University Of Life Sciences Ås, Norway.

Gatzweiler FW, Judis R, Hagedorn K. 2002. Sustainable Agriculture in Central and Eastern European Countries: The Environmental Effects of Transition and Needs for Change. Shaker Verlag, Aachen, Germany.

Giray FH, Akın A, Gün S. 2004. Kırsal Kalkınmada Yeni Perspektifler. https://www.researchgate.net/publication/280383866.

Giray FH. 2018. Sürdürülebilir Kırsal Kalkınmanın Ulusal Çerçevesi: Türkiye. Project “ALTER-ActiveLocalTerritories for Economic Development of Rural Areas”, This Project is Funded by the European Union, Türkiye Kalkınma Vakfı.

Guo B, Fang Y, Jin X, Zhou Y. 2020. Monitoring the effects of land consolidation on the ecological environmental quality based on remote sensing: A case study of Chaohu Lake Basin, China.

Gün S. 2015. Kırsal Alanın Planlanması ve Toprak Toplulaştırması. Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 52-61.

Gün S. 2021. Türkiye’nin Toprak Toplulaştırma Sürecinde Kurumsal ve Yasal Yapılanma Deneyimi ve Çıkarımlar. Ispec 8th International Conference on Agriculture, Animal Science and Rural Development, Date – Place December 24-25, 2021, Bingöl, Turkey.

Gürgenç Irmaklı P, Aydın A. 2022. Arazi Toplulaştırmanın Tarıma ve Tarımsal Mekanizasyona Katkısı; Çanakkale-Biga Dereköy Örneği. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, Eylül/September, 19(3), DOI: 10.33462/jotaf.1033732.

Harris JM. 2000. Basic principles of sustainable development. Global Development and Environment Institute, Working Paper:00-04. Tufts University, USA.

Hartvigsen M, Versinskas T, Vidar M, Mitic Arsova K, Van Holst F, Gorgan M. 2019. FAO Recommendations on Land Consolidation Legislation. Annual World Bank Conference on Land Poverty Washington DC, March 25-29.

Hartvigsen M. 2015. Experiences with Land Consolidation and Land Banking in Central and Eastern Europe After 1989. Presentation for FAO Land Tenure Working Paper, No. 26, 138 pp.

Kaypak Ş. 2012. Ekolojik Turizm ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma. KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si 14 (22): 11-29, ISSN: 1309-9132.

Kuslu Y. 2021. “Land Consolidation” As A Solution for Rural Infrastructure Problems. International Journal of Geography and Regional Planning, Vol. 7(1), pp. 210-218, March, 2021. © www.premierpublishers.org. ISSN: 2021-6009.

Kuşat N. 2013. Yeşil Sürdürülebilirlik için Yeşil Ekonomi: Avantaj ve Dezavantajları-Türkiye İncelemesi. Journal of Yaşar University, 29 (8): 4896 – 4916.

Len JV, Strek Z. 2017. Proposal for Land Consolidation Project Solutions for Selected Problem Areas. World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2017), IOP Publishing, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 95 (2017) 032016. doi :10.1088/1755-1315/95/3/032016

Li Y, Wu W, Liu Y. 2018. Land Consolidation for Rural Sustainabilty in China: Practical Reflections and Policy İmplications. Land Use Policy 74(2018) 137-141. http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.07.003.

Long H, Li Y, Liu Y, Woods M, Zou J. 2012. Accelerated restructuring in rural China fueled by ‘increasing vs. decreasing balance’ land-use policy for dealing with hollowed villages. Land Use Policy, 29(1): 11–22.

Long H, Tu S, Ge D, Li T, Liu Y. 2016. The allocation and management of critical resources in rural China under restructuring: Problems and prospects. Journal of Rural Studies, 47: 392–412.

Long H, Zhang Y, Tu S. 2019. Rural vitalization in China: A perspective of land consolidation. J. Geogr. Sci. 2019, 29(4): 517-530.

Long H, Zhang

Y, Tu S. 2019. Rural vitalization in China: A perspective of land consolidation. J. Geogr. Sci. 2019, 29(4): 517-530. https://doi.org/10.1007/s11442-019-1599-9.

Louwsma M, Lemmen C, Hartvİgsen M, Hİİronen J, Du Plessis J, Chen M, Laarakker P. 2017. Land Consolidation and Land Readjustment for Sustainable Development – the Issues to be Addressed. FIG Working Week 2017, Surveying the world of tomorrow - From digitalisation to augmented reality, Helsinki, Finland, May 29–June 2, 2017.

Pas˅akarnis G, Maliene V. 2010. Towards sustainable rural development in Central and Eastern Europe: Applying land consolidation. Elsevier, Land Use Policy 27 (2010) 545–549.

Resmi Gazete 2009. Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük. Sayı: 27298, Karar Sayısı: 2009/15154

Resmi Gazete 2017. Arazi Toplulaştırma Uygulama Yönetmeliği. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sayı: 30265.

Resmi Gazete 2018. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Sayı: 30405, Kanun No: 7139.

Sayılan H. 2013. Place and Importance of Land Consolidation in The Sustainable Use of Turkey’s Rural Land Resources. 3rd International Geography Symposium - GEOMED 2013.

Sayılan H. 2013. Place and Importance of Land Consolidation in The Sustainable Use of Turkey’s Rural Land Resources. 3rd International Geography Symposium - GEOMED 2013, Symposium Proceedings. ISBN: 978-605-62253-8-3

Sonnenberg J. 2002. Fundamentals of Land consolidation as a Instrument to Abolish Fragmentation of Agricultural Holdings. Proceedings of the XXII International FIG Congress, Washington, D.C., USA, April 19-26.

Sonnino R, Kanemasu Y, Marsden T. 2014. Sustainability and Rural Development. https://www.researchgate.net/ publication/265485714.

Şenol F. 2017. Kırsal Kalkınma Aracı Olarak Arazi Toplulaştırması ve İptal Davası Yoluyla Yargısal Denetimi. Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye.

Thomas J. 2004. Modern Land Consolidation: Recent Trends on Land Consolidation in Germany. Proceedings of Symposium on modern land consolidation, Volvic, France, September 10-11.

Thomas J. 2006a. Attempt on Systematization of Land Consolidation Approaches in Europe. Fachbeitrag, Elaborated Version of a Report at Land Consolidation Conference 1st and 2 nd of December 2005 Budapest/Hungary.

Thomas J. 2006b. What’s on Regarding Land Consolidation in Europe?. TS 80- Land Consolidation in Germany, Shaping the Change XXIII FIG Congress, Munich, Germany, October 8-13, 2006.

Tıraş H. H. 2012. Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre: Teorik Bir İnceleme. http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/10265/125901

Van Dijk T. 2003. Dealing with Central European Land Fragmentation. Eburon, Delft.

Veršinskas T, Vidar M, Hartvigsen M, Arsova K. M, Holst F. V, Gorgan M. 2020. Legal guide on land consolidation. Fao Legal Guıde 3, Food And Agrıculture Organızatıon Of The Unıted Natıons Rome.

Wojewodzic T, Janus J, Dacko M, Pijanowski J, Taszakowski J. 2021. Measuring the effectiveness of land consolidation: An economic approach based on selected case studies from Poland. Land Use Policy 100 (2021) 104888. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104888.

WTO 1998. Guide for Local Authorities on Developing Sustainable Tourism; World Tourism Organization. Madrid.

Yazar Yıldıztekin M, Erol D. 2022. Bir Yenilikçilik Olarak Çok İşlevli Tarımın Gelişiminde Kurumsal Kapasitenin Rolü; İzmir Örneği. Kent Araştırmaları Dergisi (Journal of Urban Studies), Sayı Issue 35, Cilt Volume 13, Yıl Year 2022-1, 280-305, DOI: 10.31198/idealkent.1049380.

Yücel Engindeniz D. 2012. Türkiye’de Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Kırsal Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi. 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 5-7 Eylül 2012 Konya.

Yücel Engindeniz D. 2017. Türkiye’de Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Kırsal Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi. Tarım, Yoksulluk ve Kalkınma, 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 5-7 Eylül 2012 Konya.

Zhou Y, Li Y, Xu C. 2020. Land Consolidation and Rural Revitalization in China: Mechanisms and Paths. Land Use Policy 91 (2020) 104379. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104379.

Downloads

Published

30.09.2023

How to Cite

Balcı, D., & Gün, S. (2023). Effects of Land Consolidation on Rural Development and Sustainability. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 11(9), 1756–1767. https://doi.org/10.24925/turjaf.v11i9.1756-1767.6086

Issue

Section

Review Articles