A Study on Measuring Consumers’ Brand Dependency towards to Processed Agricultural Products in Şanlıurfa Province

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24925/turjaf.v12i3.366-374.6202

Keywords:

Processed agricultural products, agricultural marketing, consumer behavior, brand dependency

Abstract

In this study, the behavior of consumers in the process of purchasing processed agricultural products and the factors affecting this behavior were investigated. The research also revealed the behaviors of consumers regarding brand dependency in the process of purchasing processed agricultural products. The primary data collected by questionnaire forms constitute the main material of the research. Non-parametric analysis methods were used in the analysis of the data. In the analyzes made for brand dependency, statistically significant differences were found between the subgroups of age, number of children, household size, education and working sector variables. In general, it can be said that the level of brand dependency is high for processed agricultural products of the participants who are 45 years old and below, have 2 or less children, have a household size of 4 and below, have undergraduate and graduate education and work in public sector. Therefore, it is recommended that agricultural enterprises plan their activities for creating brand awareness and brand image in processed agricultural products, targeting the audience with the above-mentioned characteristics.

Author Biographies

Muhammed Timur Demir, Harmancık District Directorate of the Ministry of Food, Agriculture and Livestock, Bursa, Türkiye

 

 

 

Mustafa Hakkı Aydoğdu, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Harran University, Şanlıurfa, Türkiye

 

 

Mehmet Reşit Sevinç, Harran Üniversitesi

 

 

References

Ak, M. (1996). Reklam ve Halkla İlişkilerde Kurumsal Kimlik. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Akay, A. Ş., Oral, M. A., Akpınar, M. G. ve Gül, M. (2016). Reklamların marka bilinirliği açısından değerlendirilmesi: Meyve suyu ürünleri örneği. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 8(15), 199-210. doi:10.20990/kilisiibfakademik.266034

Akbay, C. ve Boz, İ. (2005). Kahramanmaraş’ta ailelerin ev ve ev dışı gıda tüketim talebi ve tüketici davranışlarının ekonomik analizi. KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 8(1), 122-131.

Albayrak, M. ve Dölekoğlu, C. Ö. (2006). Gıda perakendeciliğinde market markalı ürün stratejisi. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 11, 204-218.

Altmann, J. (1974). Observational study of behavior: Sampling methods. Behaviour, 49(3-4), 227-266.

Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2020). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS uygulamalı. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.

Ayaviri-Nina, V. D., Jaramillo-Quinzo, N. S., Quispe-Fernández, G. M., Mahmud, I., Alasqah, I., Alharbi, T. A. F., … Raposo, A. (2022). Consumer behaviour and attitude towards the purchase of organic products in Riobamba, Ecuador. Foods, 11(18), 2849. doi:10.3390/foods11182849

Bahşi, N. ve Akça, A. (2019). Tüketicilerin organik tarım ürünlerine bakış açılarının belirlenmesi üzerine bir araştırma: Osmaniye ve Şanlıurfa illeri örneği. KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi, 22(1), 26-34. doi:10.18016/ksutarimdoga.vi.443228

Baştürk, R. (2011). Bütün Yönleriyle SPSS Örnekli Nonparametrik İstatistiksel Yöntemler. Ankara: Anı Yayıncılık.

Baudrillard, J. (2021). Tüketim Toplumu. (F. Keskin ve H. Deliceçaylı, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Baydaş, A., Gökdeniz, İ., Canıtez, M. ve Güngör, T. (2008). Tüketicinin satın alma karar sürecinde aile bireylerinin etkinliğine yönelik bir çalışma. Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 69-90.

Beatty, S. E. ve Kahle, L. R. (1988). Alternative hierarchies of the attitude-behavior relationship: The impact of brand commitment and Habit. Journal of the Academy of Marketing Science, 16(2), 1-10. doi:10.1007/BF02723310

Bozoğlu, G. (2019). Elektronik Ticarette Tüketicinin Davranış ve Seçimlerini Etkileyen Faktörler: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Bristow, D. N., Schneider, K. C. ve Schuler, D. K. (2002). The brand dependence scale: Measuring consumers’ use of brand name to differentiate among product alternatives. Journal of Product & Brand Management, 11(6), 343-356. doi:10.1108/10610420210445488

Cançelik, M., Sevinç, M. R., Aydoğdu, M. H. ve Palabıçak, M. A. (2020). Yaş Meyve ve Sebze Pazarlamasında Toptancı Halleri; Şanlıurfa İli Örneği. M. A. Nakıboğlu (Ed.), Güncel Pazarlama Çalışmaları içinde içinde (ss. 25-48). Ankara: Akademisyen Yayınevi.

Chaudhuri, A. ve Holbrook, M. B. (2001). The chain of effects from brand trust and brand affect to brand performance: The role of brand loyalty. Journal of Marketing, 65(2), 81-93.

Čivić, B. ve Ćilimković, D. (2022). Key features of brand management and customer behavior in the market of food products in Bosnia and Herzegovina. Ekonomske Ideje i Praksa, 45, 47-61. doi:10.54318/eip.2022.bc.323

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. (2022). Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti. 5Ekim 2022 tarihinde https://www.csgb.gov.tr/media/90338/2022-tem.pdf adresinden erişildi.

Çınar, R. ve Çubukçu, İ. (2009). Tüketim toplumunun şekillenmesi ve tüketici davranışları; karşılaştırmalı bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(1), 277-300.

Çukadar, M. (2017). Helal gıda konusunda tüketici davranışları. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(3), 190-200. doi:10.13002/jafag4291

Demir, G., Gökoğlu, F., Kılıçkalkan, B., Baş, B. B. ve Altunel, H. (2020). Kadın ve erkek tüketicilerin gıda katkı maddeleri ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları. Food and Health, 6(4), 225-237. doi:10.3153/FH20023

Demirezen, E. ve Coşansu, G. (2005). Adölesan çağı öğrencilerde beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi. Sted, 14(8), 174-178.

Dinler, Z. (2008). Tarım Ekonomisi. Bursa: Ekin Yayınevi.

Fornell, C. ve Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.

Gajjar, N. B. (2013). Factors affecting consumer behavior. International Journal of Research In Humanities and Social Sciences (IJRHS), 1(2), 10-15.

Gürler, A. Z. (2012). Analitik Tarım Ekonomisi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Haşıloğlu, S. B., Baran, T. ve Aydın, O. (2015). Pazarlama araştırmalarındaki potansiyel problemlere yönelik bir araştırma: Kolayda örnekleme ve sıklık ifadeli ölçek maddeleri. Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi, 2(1), 19-28.

Kaynaş, M. (2012). Tüketicilerin Mantıksal Olmayan Davranışlarının Ekonomik Sonuçları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Keller, K. (2012). Strategic Brand Management: Building, Measuring and Managing Brand Equity. Londra, İngiltere: Pearson Education Limited.

Khar, M. A. (2021). The impact of socioeconomic factors on consumer buying behavior: A case of mobile phone market of Pakistan. Indian Journal of Economics and Business, 20(4), 1183-1193.

Kızılaslan, N. ve Kızılaslan, H. (2008). Tüketicilerin satın aldıkları gıda maddeleri ile ilgili bilgi düzeyleri ve tutumları (Tokat ili örneği). Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(2), 67-74.

Koçan, M. (2014). Tarımsal Ürünlerde Markanın Satın Alma Davranışlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma: Kivi Örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rize.

Kotler, P. T. ve Armstrong, G. (2017). Principles of Marketing. New Jersey, United States of America: Pearson Education Limited.

Lerro, M., Raimondo, M., Stanco, M., Nazzaro, C. ve Marotta, G. (2019). Cause related marketing among millennial consumers: The role of trust and loyalty in the food industry. Sustainability, 11(2), 535. doi:10.3390/su11020535

Lorcu, F. (2020). Örneklerle Veri Analizi SPSS Uygulamalı. Ankara: Detay Yayıncılık.

Madenci, A. B., Türker, S., Bayramoğlu, Z. ve Eyiz, V. (2019). Tüketicilerin gıda güvenliğine yönelik tutum ve algılarını etkileyen sosyo-ekonomik faktörler: Konya ili örneği. Helal ve Etik Araştırmalar Dergisi, 1(1), 48-59.

Malhotra, N. K. (2019). Marketing Research: An Applied Orientation. New Jersey, USA: Pearson Education Limited.

Mert, M. (2016). Yatay Kesit Veri Analizi Bilgisayar Uygulamaları. Ankara: Detay Yayıncılık.

Moreau, C. P., Bonney, L. ve Herd, K. B. (2011). It’s the thought (and the fffort) that counts: How customizing for others Differs from customizing for oneself. Journal of Marketing, 75(5), 120-133. doi:10.1509/jmkg.75.5.120

Newbold, P., Carlstone, W. L. ve Thome, B. M. (2012). Statistics For Business and Economics. London, England: Pearson Education.

Niyaz, Ö. C., Everest, B., Kayalak, S. ve Tan, S. (2014). Market markalı ürünlerin tercihini etkileyen faktörlerin analizi: Çanakkale ili örneği (ss. 1392-1398). XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, sunulmuş bildiri, Samsun.

Odabaşı, Y. (2009). Tüketim Kültürü: Yetinen Toplumdan Tüketen Topluma. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Odabaşı, Y. ve Barış, G. (2011). Tüketici Davranışı. İstanbul: Mediacat.

Olalı, H. ve Duymaz, İ. (1987). Tarımın Türk Ekonomisindeki Yeri ve Ekonomik Gelişmeye Katkısı. İzmir: İzmir Ticaret Borsası Yayınları No:28.

Orak, S., Akgün, S. ve Orhan, H. (2006). Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 13(2), 5-11.

Öncül, M., Sekman, Y., Kinikli, F. ve Artukoğlu, M. (2019). Tüketicilerin gıda ürünleri satın alma davranışının incelenmesi: İzmir ili örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi, 25(2), 207-217. doi:10.24181/tarekoder.630755

Özdemi̇r, O. ve Duran, M. (2010). Biyoteknolojik uygulamalara ve genetiği değiştirilmiş organizmalara GDO ilişkin tüketici davranışları. Akademik Gıda, 8(5), 20-28.

Özkaya, T. ve Özden, F. (2014). Başka Bir Hayvancılık Mümkün. İstanbul: İnsan Yayınevi.

Özüşen, B. ve Yıldız, Z. (2012). Buzul Çağı’ndan İlk Çağ’a tüketimin tarihi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 4(7), 1-16.

Pak, H. ve Kasnakoğlu, B. T. (2014). Marka düşkünlük kavramı ve ürün kategorisine göre farklılıklar. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 7(14), 75-86.

Sevinç, G., Cançelik, M., Palabıçak, M. A. ve Sevinç, M. R. (2021). Şanlıurfa ilinde tüketicilerin köy ürünleri ve köy ürünleri satan işletmelere yönelik tutumları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 20(78), 614-629. doi:10.17755/esosder.741564

Taherdoost, H. (2016). Sampling methods in research methodology; how to choose a sampling technique for research. International Journal of Academic Research in Management (IJARM), 5(2), 18-27. doi:10.2139/ssrn.3205035

Ticaret Bakanlığı. (2020). Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Düzeyi Araştırma Raporu. 5 Ekim 2022 tarihinde https://ticaret.gov.tr/data/61cdb78a13b8767df02f8b35/2020%20T%C3%BCketici%20Profili%20ve%20Bilin%C3%A7%20D%C3%BCzeyi%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rmas%C4%B1.pdf adresinden erişildi.

Toklu, İ. T. ve Ustaahmetoğlu, E. (2016). Tüketicilerin organik çaya yönelik tutumlarını ve satın alma niyetlerini etkileyen faktörler: Bir alan araştırması. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 12(29), 41-61. doi:10.17130/ijmeb.20162922022

TÜİK. (2020). Hane Halkı Tüketim Harcaması, 2019. 6 Kasım 2022 tarihinde https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Tuketim-Harcamasi-2019-33593 adresinden erişildi.

TÜİK. (2022). Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2021. 14 Kasım 2022 tarihinde https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Gelir-ve-Yasam-Kosullari-Arastirmasi-2021-45581 adresinden erişildi.

Türk Dil Kurumu. (2022). Tarım. 10 Mayıs 2022 tarihinde https://sozluk.gov.tr/ adresinden erişildi.

Uzundumlu, A. ve Sezgi̇n, A. (2019). Organik ürün tüketimi üzerine etkili olan faktörlerin analizi; Erzurum ili örneği. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, 441-451. doi:10.21733/ibad.613411

Yağar, F. ve Dökme, S. (2018). Niteliksel araştırmaların planlanması: Araştırma soruları, örneklem seçimi, geçerlik ve güvenirlik. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(3), 1-9.

Yavuz, F. ve Dilek, Ş. (2019). Türkiye Tarımına Yeniden Bakış. İstanbul: SETA Yayınları.

Yılmaz, E. (2008). Trakya Bölgesinde Kırsal ve Kentsel Tüketicilerin Gıda Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları ve Gıda Güvenliğine İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Ensititüsü, Tekirdağ.

Yoo, B., Donthu, N. ve Lee, S. (2000). An examination of selected marketing mix elements and brand equity. Journal of the Academy of Marketing Science, 28(2), 195-211. doi:10.1177/0092070300282002

Zikmund, W. G. (1997). Business Research Methods. Orlando, USA: The Dryden Press.

Downloads

Published

22.03.2024

How to Cite

Demir, M. T., Aydoğdu, M. H., & Sevinç, M. R. (2024). A Study on Measuring Consumers’ Brand Dependency towards to Processed Agricultural Products in Şanlıurfa Province. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 12(3), 366–374. https://doi.org/10.24925/turjaf.v12i3.366-374.6202

Issue

Section

Research Paper