Evaluation of Consumer Attitudes Regarding Local Brand Milk and Dairy Products: Case of Süleymanpaşa Districts of Tekirdağ-Türkiye

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24925/turjaf.v12i4.543-553.6327

Keywords:

Local brand, milk and dairy products, consumer tendency, attitude

Abstract

Since the concept of brand has a wide and diverse range, it is divided into different groups from different perspectives. Local brands are products that are produced, manufactured, and sold by a company in a specific city or that are distributed in a constrained area. This study’s primary goal is to assess how local brands selling milk and dairy products in a particular region are perceived by local consumers. It also seeks to analyze the standing of local producers in this sector and consumer attitudes toward regionally branded goods by highlighting the significance of milk and dairy products in terms of human health. The study makes use of survey information from 381 households in Süleymanpaşa Districts of Tekirdağ-Türkiye. The data were analyzed using fundamental statistical techniques, factor analysis, and logistic regression analysis. In the survey, it was found that 85.0% of participants were familiar with the idea of local brand, while just 15.0% were not. Consumers who said they buy local brand milk and dairy products made up 78% of the sample. Consumers found local products to be more natural and tastier than national brands. According to the factor analysis, the judgements influencing customers’ preference for local brand milk and dairy products were classified into five factors. These factors are named as naturalness and quality, price and promotion, health, food safety, brand and image. Logistic regression analysis was used to explain the association between purchasing local brand milk and dairy products and factor scores, as well as knowing the notion of local brand. Those who favor “Naturalness and Quality” in purchased milk and dairy products are nearly three times more likely than those who do not to purchase local brand milk and dairy goods. With a probability of 68.4%, those who do not understand the notion of local brand will not purchase local branded products.

References

Abdikoğlu, D. İ., Oraman, Y., & Unakıtan, G. (2018). Tekirdağ İlinde Tüketicilerin Tatlı Tüketim Eğilimlerinin Belirlenmesi. IBANESS Kongreler Serisi – Tekirdağ / Türkiye, 24-25 Mart 2018.

Akbay, C., Tiryaki, G. Y. (2007). Tüketicilerin Ambalajlı ve Açık Süt Tüketim Alışkanlıklarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi: Kahramanmaraş Örneği. KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 10(1), 2007.

Anonim, (2022). 2021 Süt Raporu, Dünya’da ve Türkiye’de Süt Sektör İstatistikleri. Ulusal Süt Konseyi, Ankara

Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Pegem Akademi Yayınları. Ankara.

Çakırer M.A. (2013). Marka Yönetimi ve Marka Stratejileri. Ekin Basın Yayın Dağıtım. Bursa.

Çelik, Y., Karlı, B., Bilgiç, A., Çelik, Ş. (2005). Şanlıurfa İli Kentsel Alanda Tüketicilerin Süt Tüketim Düzeyleri Ve Süt Tüketim Alışkanlıkları, Tarım Ekonomisi Dergisi, 2005; 11(1) : 5 – 12

Edirisinghe, A, A., Athauda, A. (2009). Analysis of Factors Affecting Fresh Milk Consumption Among The Mid - Country Consumers. Tropical Agricultural Research & Extension, 12(2):2009

Erdal, G., Tokgöz, K. (2011). Tüketicilerin Ambalajlı ve Açık Süt Tüketim Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Erzincan İli Örneği. KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si, 13 (20): 111-115, 2011

Engindeniz, S., Taşkın, T., Gbadamonsi, A.A., Ahmed, A.S., Cisse, A.S., Seioudy, A.F., Kandemir, Ç, Koşum, N. (2021). Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tercihlerinin Analizi. JOTAF/ Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 2021, 18(3)

Gül, H. (1987), İstanbul İl sınırları İçinde Tüketilen Süt ve Süt Ürünlerinin Halk Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi

Gündüz, O., Kılıç, O., Emir, M., Aydın, G. (2013), Süt ve süt ürünleri tüketiminde tüketici tercihlerini etkileyen faktörler: Samsun ili örneği. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2012, 8(1) 36-43

Eymen, U.E.(2007). Marka Yaratmak. Kaliteofisi Yayınları, No:12.

Özel, Ç. (2002). Marka Lisansı Sözleşmesi, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Harun A., Kassim A., Igau O., Thajuddin S., Al-Swidi, A. (2010). Managing Local Brands in Facing Challenges of Globalization: Be a Local or Global Leader?. European Journal of Social Sciences, (17)2:254-265.

Healey, J., F. (2011). Statistics: A Tool for Social Research (9th Ed). Wadsworth Publishing, California

İslamoğlu A. H., Fırat, D. (2011). Stratejik Marka Yönetimi. Beta Yayıncılık. İstanbul

Kapferer, J.N. (2002). Is There Really No Hope For Local Brands?. Journal of Brand Management, (9)3: 163-70.

Kahraman, E.M. (2016). İçme Sütü Tüketim Alışkanlıkları ve Marka Seçiciliğinde Etkili Faktörlerin Analizi: İzmir İli Örneği. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Doktora Tezi), İzmir

Karagöz, S. (1991). Faktör Analizi Tekniği Kullanarak Üniversite Öğrencilerinin Gazete Tercihinde Etkin Faktörlerin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Karakaya, E., Akbay, C. (2014). İstanbul ili kentsel alanda tüketicilerin açık ve paket süt tüketim alışkanlıkları. Tarım Ekonomisi Dergisi, 20(1):17-27.

Karakaya, Y., Özkan, B. (2020), Antalya ilinde tüketicilerin perakendeci markalı süt ve süt ürünleri tercihlerini etkileyen faktörlerin analizi, Mediterranean Agricultural Sciences. (2020) 33(1): 79-83 Doi: 10.29136/Mediterranean.635925

Karcı, Z., Arlı, N.B. (2018), Maddi Yoksunluğu Etkileyen Değişkenlerin Lojistik Regresyon Analizi İle Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 23(3), 1039-1048.

Kızıloğlu, R. (2011). TR83 bölgesinde süt ve süt ürünleri tüketiminde tüketici davranışlarını etkileyen faktörler ve talebinin belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi

Kotler P., Armstrong, G. (2007). Principles of Marketing, Prentice Hall.

Kotler, P. (2000). Pazarlama yönetimi. Beta Yayınevi, İstanbul.

Niyaz, Ö.C., İnan, İ.H. (2016). TR22 Güney Marmara Bölgesindeki Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Düzeylerinin Belirlenmesi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 7, 7-13

OECD/FAO. (2021). OECD-FAO Agricultural Outlook 2021-2030. OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/ 19428846-en

Onurlubaş, E., Çakırlar, H. (2016). Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1): 217-242

Özcan, D. (2011). Süt ve süt ürünlerinde tüketici talebi ve tüketicilerin satın alma kararına etki eden faktörler üzerine bir araştırma: İzmir ili örneği. Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans Tezi

Özsayın, D. (2017), Estimation of Factors Affecting Demand and Supply of Cow Milk, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 35(2), 94-102, doi:10.13002/jafag4328

Öztuna, D., Elhan, A.H., Kurşun, N. (2008). Sağlık Araştırmalarında Kullanılan İlişki Katsayıları. Türkiye Klinikleri J Med Sci, 28:160-165

Schuiling I., Kapferer J.N. (2004). Executive Insights: Real Differences between Local and International Brands: Strategic Implications for International Marketers. Journal of International Marketing, 12(4) s:97-112.

Schultz D. E., Barnes, B.E. (1999). Strategic Brand Communications Campaigns, İllinois NTC Business Book, İllinois.

Şehirali F.H. (1998). Patent Lisansı Sözleşmelerinin Roma Antlaşması’nın 85. Maddesi Açısından Değerlendirilmesi. Batider, 19 (3), 165‒189.

TEPGE. (2023), Durum Tahmin Süt Ve Süt Ürünleri 2023, Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara

Terin, M. (2014). Dünya süt ve süt ürünleri üretim, tüketim, fiyat ve ticaretindeki gelişmeler. Iğdır Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(3): 53-63.

Terin, M., Bilgiç, A., Güler, Oİ., Yavuz, F. (2015). Türkiye’de Süt Ürünleri Tüketim Harcamalarına Etki Eden Faktörlerin Analizi: Çoklu Heckman Örneklem Seçicilik Sistem Yaklaşımı. Tarım Bilimleri Dergisi, 21(4): 500-515.

Topçu, Y., Baran, D., Denizli, G. (2016). Tüketicilerin Süt Tüketim Tercih Modellerini Temel Alan Pazarlama Taktik ve Stratejilerinin Belirlenmesi. Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, 31 (B), 18 – 32TÜİK. (2020). Nüfus ve Demografi. https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=nufus-ve-demografi-109&dil=1.

TUİK. (2022), Türkiye İstatistik Kurumu, Hayvansal Üretim İstatistikleri

Vural, N.Y. (2001) Antalya İli Süt ve Süt Ürünleri Tüketici Profili Çalışması. Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış), Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

Yamane, T. (2009). Temel Örnekleme Yöntemleri (Translation by): Esin, A., Bakır, M. A., Aydın, C. and Gürbüzsel, E. Literatür Yayıncılık.

Yarıcı, E. (2007). Dünya Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründeki Eğilimler Çerçevesinde Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü İçin Bir Strateji Önerisi: Marka Yaratmak. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Uluslararası İşletmecilik Programı, İzmir.

Yazıcı, M.E. (2016), Kırşehir İlinde Süt ve Süt Ürünleri Tüketiminde Tüketici Algılarının Belirlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi

Yılmaz, H., Öztürk, Ş.N., Dağ, M.M. (2022). Semt pazarlarından açık süt ve süt ürünleri satın alan tüketicilerin sosyoekonomik özellikleri ve eğilimlerinin belirlenmesi: Isparta ili örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 27(3), 502-511. DOI: 10.37908/mkutbd.1114634

Yoraman, Y., Unakıtan, G., Yılmaz, E., Başaran, B. (2011). Analysis of the Factors Affecting Consumer’s Some Traditional Food Products Preferences by Multidimensional Scaling Method, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 8(1)

Yorgancılar, Ç. (2014). Özel Markalı Süt Ve Süt Ürünlerinin Pazarlanmasında Tutundurma Stratejilerinin Önemi: Kocaeli İli Örneği, Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi

ZMO. (2019). Süt Raporu-2018. https://www.tmmob.org.tr/sites/default/files/zmo.pdf , Erişim: 18.02.2024).

Downloads

Published

29.04.2024

How to Cite

Hurma, H., & Can, E. (2024). Evaluation of Consumer Attitudes Regarding Local Brand Milk and Dairy Products: Case of Süleymanpaşa Districts of Tekirdağ-Türkiye. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 12(4), 543–553. https://doi.org/10.24925/turjaf.v12i4.543-553.6327

Issue

Section

Research Paper