Balık Tüketim Eğilimleri, Sinop İli Örneği

Şennan Yücel, Birol Baki, Bünyamin Küçükkoşker

Abstract


Çalışmada Türkiye ve Karadeniz Bölgesinin önemli balıkçılık yerlerinden olan Sinop il merkezinde balık tüketim tercihlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın özelliği gereği iadesiz seçim gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın birincil verilerini, anket yoluyla elde edilen veriler oluşturmuştur. Verilerin analizinde; betimletici istatistikler, ki-kare uyum testi ve regrasyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırmada denek sayısını belirlemek için; n=Npqta2/[(N-1)d2+ pqta2] formülünden yararlanılmıştır Katılımcılardan %58’i balıketinin sağlıklı olduğunu belirtmiştir. En çok tükettikleri etin balıketi olduğunu belirtenlerin oranı sadece %21’dir. Deneklerin tamamına yakını (%94) balığı taze olarak tüketmeyi tercih etmektedir. Haftada en az bir kez balık tüketenlerin oranı sadece %2 iken, en yüksek oran (%48) on beş günde bir tüketimdedir. Deneklerin yarısına yakını (%45) balıketini ızgarada pişirerek tüketmeyi tercih etmektedir. Balıketi tüketenlerin %90’ı deniz balığını tercih ederken, %71’i balık satış yerlerinin bir arada olmasını istemektedirler. Ayrıca deneklerin %49’u balık sakladıklarını belirtmiş ve balık saklayanların %82’isi soğuk muhafaza, %16’sı tuzlama ile balık saklamayı tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Soğuk muhafaza yoluyla balık saklayanların %74’ünün geliri 3000 TL ve üzeri gelir seviyesine sahiptir. Tuzlama yoluyla balık saklayanların her gelir grubuna dağılmış olması, yöredeki kadim kültürden kaynaklandığını söyleyebiliriz.

Keywords


Sinop; Aquatic food; Fish consumption; Consumption preferences; Consumption quantities

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: https://doi.org/10.24925/turjaf.v8i5.1053-1057.3249

 Creative Commons License
This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License

ISSN: 2148-127X

Turkish JAF Sci.Tech.

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (TURJAF) is indexed by the following national and international scientific indexing services: